human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X

Publicitat Activa

Des d’ací pot accedir a les categories de Publicitat Activa determinades per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació més sol·licitada

Ací pot accedir a la informació referent a Transparència més sol·licitada o consultada per la ciutadania.

icon-catalogo servicios

Catàleg general dels serveis

icon-resposanbles

Responsables dels diferents òrgans

icon-registro bienes actividades

Declaracions anuals de béns i activitats

icon-listado bienes

Relació de béns immobles

Dret d'Accés a la Informació Pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder a conseqüència de la seua activitat o de l’exercici de les seues funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de Transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Capítol III del Títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com ha de sol·licitar-se…

En aplicació d’aquesta norma, l’Ajuntament ha elaborat un procediment per a demanar i obtindre la informació. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobe ja publicada, en el portal de Transparència o en la resta de webs municipals.

En aquesta pàgina, es troba tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública.

Normatives sobre Transparència

Plataforma 'Con mis impuestos'